عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/2/30

‌تعيين رقم حداكثر مندرج در ماده 1 لايحه قانوني مربوط به حداكثر و حداقل حقوق مستخدمين شاغل و بازنشسته و آماده به‌خدمت

1371.02.30 ـ .8374ت96ه ـ 1371.03.11 ـ 282
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.2.30 بنا به پيشنهاد شماره .415‌د مورخ 1371.2.1 سازمان امور اداري و استخدامي كشور، و به استناد ماده (8) لايحه‌قانوني مربوط به حداكثر و حداقل حقوق مستخدمين شاغل و بازنشسته و آماده به خدمت مصوب 1358.2.4 شوراي انقلاب اسلامي ايران تصويب نمودند:
‌رقم حداكثر مندرج در ماده (1) لايحه قانوني مربوط به حداكثر و حداقل حقوق مستخدمين شاغل و بازنشسته و آماده به خدمت مصوب 1358.2.4 شوراي‌انقلاب اسلامي ايران از تاريخ 1371.1.1 مبلغ ششصد هزار (600.000) ريال تعيين مي‌شود.
‌تبصره 1 ـ منظور از حداكثر حقوق و مزاياي قابل پرداخت، جمع حقوق و مزاياي مستمر و غير مستمر مستخدمين، قبل از وضع كسور قانوني مذكور مي‌باشد.
‌تبصره 2 ـ كمك هزينه عائله‌مندي و اولاد موضوع ماده 9 قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت علاوه بر ارقام حداكثر و حداقل، قابل پرداخت مي‌باشد.
‌تبصره 3 ـ مفاد اين تصويب‌نامه علاوه بر دستگاه‌هاي مشمول قانون مزبور در مورد كاركنان و مديران منصوب از طرف دولت نيز مجري است.