عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/2/30

مسافرت وزير راه و ترابي به تايلند

1371.02.30 ـ .8929ت95ه ـ 1371.03.11 ـ 281
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.2.30 به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و در اجراي ماده (1) قانون "‌نحوه اعمال‌نظارت بر كاهش هزينه‌هاي غير ضرور و جلوگيري از تجمل‌گرايي" مصوب 1370 تصويب نمود:
‌وزير راه و ترابري به تايلند مسافرت نمايند.