عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • تعداد مواد:3
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/2/28
مصوبه‌‌ رئيس جمهور در تاریخ 1371/5/9

اصلاح آيين‌نامه اجرايي تبصره 20 قانون برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي

1371.02.28 ـ .30431ت22ك ـ 1371.05.14 ـ 274
‌اكثريت وزراء عضو كميسيون اقتصاد هيأت دولت در جلسه مورخ 1371.2.28 با توجه به اختيارات تفويضي هيأت وزيران (‌موضوع تصويب‌نامه شماره1369.1.15 و به استناد تبصره (20) قانون برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1368 تصويب نمودند:
‌آيين‌نامه اجرايي تبصره (20) قانون برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران موضوع تصويب‌نامه شماره .37840ت192ك‌مورخ 1369.10.8 در موارد زير اصلاح مي‌گردد: