عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/2/26

‌اجازه برگزاري كنگره جامعه متخصصين و جراحان مغز و اعصاب خاورميانه توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

1371.02.27 ـ .9078ت86ه ـ 1371.03.04 ـ 272
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.2.27 بنا به پيشنهاد شماره 1354 مورخ 71.2.27 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، و به استناد تبصره (3) ماده(1) قانون "‌نحوه اعمال نظارت بر كاهش هزينه‌هاي غير ضرور و جلوگيري از تجمل‌گرايي" مصوب 1370 تصويب نمود:
‌برگزاري "‌كنگره جامعه متخصصين و جراحان مغز و اعصاب خاورميانه" توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در سال 1372 از محل اعتبارات ارزي‌و ريالي و ساير امكانات آن وزارت، مجاز مي‌باشد.