عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/2/27

اجازه برگزاري سمينار بانكداري اسلامي و كاربرد آن در بخش كشاورزي توسط بانك كشاورزي در سال 1371

1371.02.27 ـ .3809ت83ه ـ 1371.03.02 ـ 271
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.2.27 بنا به پيشنهاد شماره .459ه مورخ 1371.2.19 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و به استناد تبصره (3) ماده(1) قانون "‌نحوه اعمال نظارت بر كاهش هزينه‌هاي غير ضرور و جلوگيري از تجمل‌گرايي" مصوب 1370 تصويب نمود:
‌برگزاري "‌سمينار بانكداري اسلامي و كاربرد آن در بخش كشاورزي" توسط بانك كشاورزي در سال 1371 از محل اعتبارات ارزي و ريالي و ساير امكانات آن‌بانك، مجاز مي‌باشد.