عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/2/23
مصوبه‌‌ رئيس جمهور در تاریخ 1371/3/6

الحاق عبارتي به تصويب‌نامه اجازه انعقاد قرارداد با شركت سهامي آزاد راه قم، كاشان به وزارت راه و ترابري

1371.02.23 ـ .8930ت81ه ـ 1371.03.02 ـ 266
‌اكثريت وزراء عضو كميسيون رفاه اجتماعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1371.2.23 با توجه به اختيارات تفويضي هيأت وزيران (‌موضوع تصويب‌نامه شماره.68694ت756 مورخ 1368.9.4)، به استناد "‌ماده (8) قانون نحوه تعديل نيروي انساني دستگاه‌هاي دولتي" مصوب 1366 تصويب نمودند:
‌استفاده از خدمات بازنشستگان به شرح زير از تاريخ 1371.2.23 لغايت پايان سال 1372 در دستگاه‌هاي مذكور، بار رعايت ساير مقررات مربوط بلامانع‌مي‌باشد:
1 ـ فرد بازنشسته موضوع نامه شماره .6649‌د مورخ 1370.11.1 سازمان امور اداري و استخدامي كشور، در آن سازمان.
2 ـ فرد بازنشسته موضوع نامه شماره 947 مورخ 1371.2.6 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، در سازمان منطقه‌اي بهداشت و درمان استان مازندران.
3 ـ دو (2) نفر بازنشسته موضوع نامه‌هاي شماره 19591.11 مورخ 1370.11.27 و شماره 1197.11 مورخ 1371.2.7 وزارت راه و ترابري، در سازمان‌هواپيمايي كشور و شركت دولتي راه‌آهن جمهوري اسلامي ايران.
4 ـ پنج (5) نفر بازنشسته موضوع نامه شماره 376.310.1816 مورخ 1371.2.12 وزارت كشاورزي، در مؤسسه تحقيقات آفات و بيماريهاي گياهي.
4 ـ فرد بازنشسته موضوع نامه شماره 2.92 مورخ 1371.1.10 وزارت مسكن و شهرسازي، در آن وزارت.
6 ـ دو (2) نفر بازنشسته موضوع نامه شماره 100.531 مورخ 1371.2.6 وزارت معادن و فلزات، در سازمان زمين‌شناسي كشور.
7 ـ دو (2) نفر بازنشسته موضوع نامه‌هاي شماره 72.1108.2433 مورخ 1371.2.9 و شماره 72.1125.2431 مورخ 1371.2.9 وزارت فرهنگ و آموزشـ عالي در دانشگاه صنعتي شريف و دانشگاه شهيد بهشتي.
‌تأييد مي‌گردد ـ اكبر هاشمي رفسنجاني ـ رييس جمهور