عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/2/23

اجازه برگزاري كنفرانس برنامه‌ريزي و توسعه (‌در سطح آسيا) و اولين كنفرانس بين‌المللي نقشه‌برداري در كشور توسط سازمان‌برنامه و بودجه

1371.02.23 ـ .3837ت76ه ـ 1371.02.30 ـ 264
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.2.23 بنا به پيشنهاد شماره 273 ـ 18298.7 ـ 1 مورخ 1371.2.16 سازمان برنامه و بودجه و به استناد تبصره (3) ماده(1) قانون "‌نحوه اعمال نظارت بر كاهش هزينه‌هاي غير ضرور و جلوگيري از تجمل‌گرايي" مصوب 1370.9.27 تصويب نمودند:
‌برگزاري "‌بيست و نهمين اجلاس كميسيون فرعي مبارزه با مواد مخدر در منطقه خاورميانه و نزديك" توسط وزارت كشور در سال 1371 از محل اعتبارات ارزي‌و ريالي و ساير امكانات آن وزارت، مجاز مي‌باشد.