عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/2/23

همطرازي مدير عامل سازمان خبرگزاري جمهوري اسلامي ايران با معاون وزير

1371.02.23 ـ .3783ت75ه ـ 1371.02.29 ـ 263
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.2.23 بنا به پيشنهاد شماره 50.14643 مورخ 1370.12.20 سازمان خبرگزاري جمهوري اسلامي ايران و تأييد سازمان‌امور اداري و استخدامي كشور و به استناد تبصره (2) ماده (1) و ماده (21) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت، مصوب 1370 و در اجراي ماده (7)
‌آيين‌نامه اجرايي آن تصويب نمودند:
‌مدير عامل سازمان خبرگزاري جمهوري اسلامي ايران همطراز معاون وزير محسوب مي‌شود.