عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ مورخ 1371/1/1

1 ـ

تصويب‌نامه شماره .5844ت324ه مورخ 1370.7.23 لغو و بند (1) و ماده (15) تصويب‌نامه شماره .121154ت450 ه مورخ 1369.11.9 حذف‌مي‌شود، و ماده (7) آيين‌نامه اجرايي قانون "‌استخدام جانبازان، اسرا و افراد خانواده‌هاي شهدا، جانبازان ازكارافتاده، اسرا و مفقودالاثرهاي انقلاب اسلامي و‌جنگ تحميلي و همچنين افرادي كه حداقل 9 ماه متوالي يا يك سال متناوب، داوطلبانه در جبهه خدمت نموده‌اند" (‌موضوع تصويب‌نامه شماره .4746ت266‌مورخ 1368.4.11) به شرح زير تغيير مي‌يابد:
‌ماده 7 ـ رسيدگي به شكايات و اعتراضات استخدامي افراد موضوع قانون "‌استخدام جانبازان، اسرا و افراد خانواده‌هاي شهدا، جانبازان ازكارافتاده، اسرا و‌مفقودالاثرهاي انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي و همچنين افرادي كه حداقل 9 ماه متوالي با يك سال متناوب، داوطلبانه در جبهه خدمت نموده‌اند" مصوب1367 و ماده واحده الحاق يك تبصره به قانون مذكور مصوب 1368، همچنين توزيع عادلانه افراد موضوع قوانين فوق‌الذكر در دستگاه‌هاي اجرايي، به "‌كميته‌هماهنگي منطقه‌اي اشتغال" (‌موضوع تصويب‌نامه شماره .1740ت37ه مورخ 1371.2.23) با حضور نماينده سازمان امور اداري و استخدامي كشور و حسب‌مورد نماينده دستگاه يا نهاد ذيربط، محول مي‌شود.