عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/2/20

اجازه ورود و ترخيص يك دستگاه خودروي سواري توسط آستان حضرت محمدبن موسي‌الكاظم (ع) دزفول

1371.02.20 ـ .8782ت78ه ـ 1371.02.30 ـ 254
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.2.20 بنا به پيشنهاد وزارت بازرگاني و موافقت وزارت صنايع سنگين و به استناد بند (6) ماده واحده قانون مقررات مربوط‌به ورود خودروي سواري در موارد خاص مصوب 1370 تصويب نمودند:
‌ورود و ترخيص يك دستگاه خودروي سواري (‌موضوع نامه شماره 100.55052 مورخ 1370.11.21 وزارت بازرگاني) توسط آستان حضرت محمدبن‌موسي‌الكاظم (ع) دزفول با پرداخت حقوق و عوارض گرمكي، سود بازرگاني و رعايت ساير مقررات مربوط مجاز مي‌باشد.