عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/2/20

اجازه برگزاري اولين كنفرانس بين‌الملل بالاي طبيعي در مناطق شهري به شهرداري تهران

1371.02.20 ـ .3483ت74ه ـ 1371.02.26 ـ 250
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.2.20 بنا به پيشنهاد شماره 260.868.10.5437 مورخ 1371.2.13 شهرداري تهران و به استناد تبصره (3) ماده (1)‌قانون "‌نحوه اعمال نظارت بر كاهش هزينه‌هاي غير ضرور و جلوگيري از تجمل‌گرايي" مصوب 1370 تصويب نمودند:
‌برگزاري "‌اولين كنفرانس بين‌المللي بلاياي طبيعي در مناطق شهري" توسط شهرداري تهران از محل اعتبارات ارزي و ريالي و ساير امكانات آن سازمان، مجاز‌مي‌باشد.