عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/2/20

تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ چهار ميليارد ريال به منظور تأمين هزينه‌هاي ضروري استانها در 6 ماهه اول سال جاري به وزارت‌كشور

1371.02.20 ـ .3717ت72ه ـ 1371.02.26 ـ 248
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.2.20 بنا به درخواست شماره 292.1.5.52 مورخ 1371.1.23 وزارت كشور و پيشنهاد شماره 1515 ـ 33 مورخ1371.2.15 سازمان برنامه بودجه، و به استناد ماده (55) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366 تصويب نمودند:
‌مبلغ چهار ميليارد (4.000.000.000) ريال از اعتبار رديف 503001 (‌هزينه‌هاي پيش‌بيني نشده) قانون بودجه سال 1371 كل كشور به منظور تأمين هزينه‌هاي‌ضروري استانها در شش ماهه اول سال جاري در اختيار وزارت كشور قرار گيرد تا پس از مبادله موافقت‌نامه با سازمان برنامه و بودجه هزينه گردد.