عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:13764
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1371/3/24
  • دستگاه مجری:[وزارت بازرگاني]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/2/13

تصويبنامه در مورد ادغام و تغيير بندهاي 1 و 3 جدول ضميمه آئين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات

‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.2.13 بنا به پيشنهاد شماره 5735.510.13341 مورخ 1370.7.20 وزارت كشاورزي و به استناد ماده (47) قانون‌مقررات صادرات و واردات مصوب 1366 تصويب نمودند:
‌متن اصلاحي بندهاي (1) و (3) مندرجات زير يادداشت فصل (10) جدول ضميمه آيين‌نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات (‌موضوع بند 2‌تصويب‌نامه شماره .43507ت253 ه مورخ 1370.6.23) به شرح زير ادغام و تغيير مي‌يابد:
‌ورود و صدور كالاهاي اساسي موكول به تصويب شوراي اقتصاد و رعايت مفاد ماده (11) قانون حفظ نباتات مصوب 1346 و قانون سازمان دامپزشكي كشور‌مصوب 1350 مي‌باشد.