عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/2/13

‌تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ پنج ميليون ريال بابت پرداخت حق‌الزحمه كارشناسان و متخصصان فني به وزارت امور اقتصادي‌و دارايي

1371.02.13 ـ .3352ت68ه ـ 1371.01.23 ـ 235
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.2.13 بنا به درخواست شماره 1551 مورخ 1371.1.24 وزارت امور اقتصادي و دارايي، و پيشنهاد شماره 506 ـ1382.64 ـ 1 مورخ 1371.2.6 ازمان برنامه و بودجه، و به استناد ماده (55) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366 تصويب نمودند:
‌مبلغ پنج ميليون (5.000.000) ريال از اعتبار رديف 503001 (‌هزينه‌هاي پيش‌بيني نشده) قانون بودجه سال 1371 كل كشور بابت پرداخت حق‌الزحمه‌كارشناسان و متخصصان فني كه به منظور نظارت در امر برگزاري تشريفات مناقصه بين‌المللي از محل تسهيلات (350) ميليون دلاري بانك جهاني، فعاليت‌مي‌كنند، در اختيار وزارت امور اقتصادي و دارايي قرار گيرد تا پس از مبادله موافقت‌نامه با سازمان برنامه و بودجه و با رعايت ساير مقررات مربوط، هزينه گردد.