عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/2/13

اجازه برگزاري سمينار بين‌المللي بررسي دلائل توسعه شهري و شهرهاي جديد توسط وزارت مسكن و شهرسازي

1371.02.13 ـ .1367ت63ه ـ 1371.02.19 ـ 234
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.2.13 بنا به پيشنهاد شماره 4.434 ـ 1.567 مورخ 1371.2.1 وزارت مسكن و شهرسازي، و به استناد تبصره (3) ماده(1) قانون نحوه اعمال نظارت بر كاهش هزينه‌هاي غير ضرور و جلوگيري از تجمل‌گرايي، مصوب 1370 تصويب نمودند:
‌برگزاري "‌سمينار بين‌المللي بررسي مسايل توسعه شهري و شهرهاي جديد" توسط وزارت مسكن و شهرسازي از محل اعتبارات ارزي و ريالي و ساير امكانات‌آن وزارت، مجاز مي‌باشد.