عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/2/9

اجازه ورود و ترخيص يك دستگاه خودروي نيسان پاترول به وزارت مسكن و شهرسازي

1371.02.09 ـ .8459ت70ه ـ 1371.02.24 ـ 231
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.2.9 بنا به پيشنهاد وزارت مسكن و شهرسازي و موافقت وزارت صنايع سنگين و به استناد بند (6) ماده واحده قانون‌مقررات مربوط به ورود خودروي سواري در موارد خاص مصوب 1370 تصويب نمودند:
‌ورود و ترخيص يك (1) دستگاه خودروي نيسان پاترول اهدايي به وزارت مسكن و شهرسازي با پرداخت حقوق و عوارض گمركي و رعايت ساير مقررات‌مربوط مجاز مي‌باشد.