عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/2/6

اجازه فروش هفتصد دستگاه از خودروهاي سواري توسط شركت سايپا

1371.02.06 ـ .9267ت90ه ـ 1371.03.09 ـ 214
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.2.6 بنا به پيشنهاد شماره 01.60913 مورخ 1370.11.7 وزارت صنايع سنگين و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم‌قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمودند:
‌شركت سايپا مجاز است نسبت به فروش هفتصد (700) دستگاه از خودروهاي سواري موضوع تصويب‌نامه شماره .41978ت202 ه مورخ 1370.5.28 به‌دستگاه‌هاي دولتي اقدام نمايد.
‌در صورت عمد نياز دستگاه‌هاي دولتي، شركت مزبور مي‌تواند خودروهاي فوق را با قيمت آزاد به متقاضيان واگذار، و اختلاف قيمت آن را به حساب سازمان‌حمايت توليدكنندگان و مصرف‌كنندگان واريز نمايد.