عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/2/6

اجازه الحاق وزارت بازرگاني به كنوانسيون تجارت گندم

1371.02.06 ـ .8922ت80ه ـ 1371.03.02 ـ 209
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.2.6 بنا به پيشنهاد شماره 100.52526 مورخ 1370.11.5 وزارت و به استناد اصول (138) و (125) قانون اساسي‌جمهوري اسلامي ايران تصويب نمودند:
‌وزارت بازرگاني مجاز است به كنوانسيون تجارت گندم ملحق و اسناد مربوط به الحاق را توديع نمايد.