عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/2/6

اجازه ورود و ترخيص هجده دستگاه خودروي سواري به بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب

1371.02.06 ـ .8361ت66ه ـ 1371.02.23 ـ 207
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.2.6 بنا به پيشنهاد بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي و موافقت وزارت صنايع سنگين، به استناد بند (6) ماده‌واحده قانون مقررات مربوط به ورود خودروي سواري در موارد خاص مصوب 1370 و تبصره (2) آن تصويب نمود:
‌ورودي و ترخيص هجده دستگاه خودروي سواري (‌موضوع نامه شماره .3743ق10.1.8209 مورخ 1370.6.19 بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب‌اسلامي) با معافيت از پرداخت سي درصد (30%) سود بازرگاني مجاز مي‌باشد.


روابــــط صریـــــــــح