عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/2/6

‌الحاق عبارتي به تصويب‌نامه راجع به حداكثر حقوق مستخدمين شاغل و بازنشسته و آماده به خدمت براي اجراء در سالهاي1370 و 1371

1371.02.06 ـ .3355ت61ه ـ 1371.02.19 ـ 205
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.2.6 بنا به پيشنهاد سازمان امور اداري و استخدامي كشور و به استناد ماده (8) لايحه قانوني مربوط به حداكثر و حداقل‌حقوق مستخدمين شاغل و بازنشسته و آماده به خدمت مصوب 1358.2.4 تصويب نمودند:
‌عبارت "‌با اصلاح بعدي (‌موضوع تصويب‌نامه شماره .117610ت 394ه مورخ 1369.10.10)" پس از عبارت "‌تصويب‌نامه شماره .66226ت288ه مورخ1369.8.12" در تصويب‌نامه شماره .64843ت552ه مورخ 1370.12.28 اضافه مي‌گردد.


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه