عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/2/6

مسافرت وزير مسكن و شهرسازي به كشور پرتغال

1371.02.06 ـ .1338ت60ه ـ 1371.02.19 ـ 204
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.2.6 در اجراي قانون "‌نحوه اعمال نظارت بر كاهش هزينه‌هاي غير ضرور و جلوگيري از تجمل‌گرايي" مصوب1370.9.27 و به استناد اصل يكصد و سي هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
‌وزير مسكن و شهرسازي به كشور پرتغال مسافرت نمايند.


روابــــط صریـــــــــح