عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • تعداد مواد:2
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/2/6

اصلاح آيين‌نامه تبصره 2 ماده 8 قانون تسهيلات استخدامي اجتماعي جانبازان

1371.02.06 ـ .5638ت58ه ـ 1371.01.20 ـ 202
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.2.6 به استناد تبصره (2) ماده (8) قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي مصوب 1368 تصويب‌آيين‌نامه تبصره (2) ماده (8) قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي (‌موضوع تصويب‌نامه شماره .54732ت459ه مورخ1370.10.21) به شرح زير اصلاح مي‌گردد:


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه