عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/2/6

افتتاح سركنسولگري در زنگبار توسط وزارت امور خارجه

1371.02.06 ـ .8111ت54ه ـ 1371.02.19 ـ 200
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.2.6 بنا به پيشنهاد شماره 810.4354 مورخ 1370.8.12 وزارت امور خارجه و به استناد تبصره بند (2) ماده (2) قانون‌وظايف وزارت امور خارجه مصوب 1364 و در اجراي بند (13) ضوابط اجرايي بودجه سال 1365 (‌تنفيذ شده در سال 1371) تصويب نمودند:
‌وزارت امور خارجه نسبت به افتتاح سركنسولگري در زنگبار اقدام كند.


روابــــط صریـــــــــح