عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/2/6

تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ ده ميليون ريال جهت تأمين هزينه‌هاي حقوقي و ... جهت دعاوي طرح شده توسط سازمان‌سرمايه‌گذاري و كمك‌هاي اقتصادي و فني ايران در خارج از كشور به سازمان مذكور

1371.02.06 ـ .2981ت51ه ـ 1371.02.19 ـ 199
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.2.6 بنا به پيشنهاد شماره 47511 ـ 21 ـ 11470 مورخ 1370.12.28 وزارت امور اقتصادي و دارايي و پيشنهاد شماره398 ـ 512.64 ـ 1 1371.1.30 سازمان برنامه و بودجه و به استناد ماده (55) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366 تصويب نمودند:
‌مبلغ ده ميليون (10.000.000) ريال از اعتبار رديف 503001 (‌هزينه‌هاي پيش‌بيني نشده) به منظور تأمين هزينه‌هاي حقوقي، داوري و حق‌الزحمه وكلا و‌مشاورين و هزينه‌هاي تبعي آن جهت دعاوي طرح شده توسط سازمان سرمايه‌گذاري و كمك‌هاي اقتصادي و فني ايران در خارج از كشور، در اختيار سازمان‌مذكور قرار گيرد تا پس از مبادله موافقت‌نامه با سازمان برنامه و بودجه هزينه گردد.


روابــــط صریـــــــــح