عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/2/6

‌تأمين اعتبار اختصاص مبلغ يكصد ميليون ريال به منظور تأمين هزينه‌هاي مربوط به برگزاري انتخابات مرحله دوم چهارمين‌دوره مجلس شوراي اسلامي به شوراي نگهبان

1371.02.06 ـ .3113ت41ه ـ 1371.02.13 ـ 197
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.2.6 بنا به پيشنهاد شماره 435 ـ 1536.64 ـ 1 مورخ 1371.2.2 سازمان برنامه و بودجه و به استناد ماده (55) قانون‌محاسبات عمومي كشور مصوب 1366 تصويب نمودند:
‌مبلغ يكصد ميليون (100.000.000) ريال از اعتبار رديف 503001 (‌هزينه‌هاي پيش‌بيني نشده) به منظور تأمين هزينه‌هاي مربوط به برگزاري انتخابات مرحله‌دوم چهارمين دوره مجلس شوراي اسلامي در اختيار شوراي نگهبان قرار گيرد تا پس از مبادله موافقت‌نامه با سازمان برنامه و بودجه هزينه گردد.


روابــــط صریـــــــــح