عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/2/2
مصوبه‌‌ رئيس جمهور در تاریخ 1371/2/28

بلامانع بودن استفاده از خدمات بازنشستگان توسط دستگاه‌هاي اجرايي

1371.02.02 ـ .8932ت2ك ـ 1371.02.02 ـ 191
‌اكثريت وزراء عضو كميسيون رفاه اجتماعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1371.2.2 با توجه به اختيارات تفويضي هيأت وزيران (‌موضوع تصويب‌نامه شماره.68694ت756 مورخ 1368.9.4)، به استناد ماده (8) قانون نحوه تعديل نيروي انساني دستگاه‌هاي دولتي مصوب 1366 تصويب نمودند:
‌استفاده از خدمات بازنشستگان به شرح زير از تاريخ 1371.2.2 لغايت پايان سال 1372 در دستگاه‌هاي مذكور، با رعايت ساير مقررات مربوط بلامانع مي‌باشد:
1 ـ دو (2) نفر بازنشسته موضوع نامه‌هاي شماره 45987 مورخ 1371.1.16 و شماره 45989 مورخ 1371.1.16 وزارت امور اقتصادي و دارايي در بانك‌ملي ايران.
2 ـ يك نفر بازنشسته موضوع نامه شماره 43.17531.6907 مورخ 1370.9.9 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، در آن وزارت.
3 ـ يك نفر بازنشسته موضوع نامه شماره 7372.300.24921 مورخ 1370.12.27 وزارت كشاورزي، در آن وزارت.
4 ـ كي نفر بازنشسته موضوع نامه شماره 72.11038.135 مورخ 1371.1.9 وزارت فرهنگ و آموزش عالي در دانشگاه شهيد بهشتي.
5 ـ هفت (7) نفر بازنشسته موضوع نامه شماره 11.20459 مورخ 1370.12.1.9 وزارت فرهنگ و آموزش عالي در دانشگاه شهيد بهشتي.
5 ـ هفت (7) نفر بازنشسته موضوع نامه شماره 11.20459 مورخ 1370.12.19 نهضت سوادآموزي، در آن نهضت.
6 ـ يك نفر بازنشسته موضوع نامه شماره .100.8115ك مورخ 1370.12.24 كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران، در آن كتابخانه.
7 ـ سه (3) نفر بازنشسته موضوع نامه شماره 905 .10.15‌و مورخ 1370.12.18 وزارت جهاد سازندگي، در آن وزارت.
8 ـ يك نفر بازنشسته موضوع نامه شماره 1.1558.71.1350 مورخ 1371.1.30 سازمان برنامه و بودجه، در آن سازمان.
9 ـ يك نفر بازنشسته موضوع نامه شماره 2.249 مورخ 1371.1.22 وزارت مسكن و شهرسازي، در آن وزارت.
‌تأييد مي‌گردد ـ اكبر هاشمي رفسنجاني ـ رييس جمهور