عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/2/2
مصوبه‌‌ رئيس جمهور در تاریخ 1371/4/15

اجازه ايجاد 25 پست ثابت و موقت سازماني در استانداري فارس

1371.02.0 ـ .10968ت10ك ـ 1371.04.23 ـ 187
‌اكثريت وزراء عضو كميسيون رفاه اجتماعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1371.2.2 با توجه به اختيارات تفويضي هيأت وزيران (‌موضوع تصويب‌نامه شماره.68694ت756 مورخ 1368.9.4)، بنا به تأييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور مبني بر اجراي ماده (4) قانون نحوه تعديل نيروي انساني دستگاه‌هاي‌دولتي مصوب 1366 در "‌استانداري فارس" و لزوم ايجاد و افزايش پست سازماني (‌موضوع نامه‌هاي شماره .7570ه مورخ 1370.12.19 و شماره 68.714‌مورخ 1371.3.9 سازمان امور اداري و استخدامي كشور) و به استناد تبصره (2) ماده (4) قانون مزبور تصويب نمودند:
‌ايجاد بيست و پنج (25) پست ثابت و موقت سازماني در استانداري فارس با رعايت نسبتهاي مقرر در ماده (4) قانون "‌نحوه تعديل نيروي انساني دستگاه‌هاي‌دولتي" مصوب 1366 مجاز مي‌باشد:
‌تأييد مي‌گردد ـ اكبر هاشمي رفسنجاني ـ رييس جمهور


روابــــط صریـــــــــح