عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:13748
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1371/3/4
  • تعداد مواد:33
  • دستگاه مجری:[سازمان برنامه و بودجه کشور]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/1/9

آيين‌نامه اجرايي تبصره 3 قانون بودجه سال 1371 كل كشور

‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.1.9 بنا به پيشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و وزارت تعاون و به استناد بند(‌الف) تبصره (3) قانون بودجه سال 1371 كل كشور، آيين‌نامه اجرايي تبصره مزبور را به شرح زير تصويب نمودند:


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه