عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:13748
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1371/3/4
  • تعداد مواد:2
  • دستگاه مجری:[وزارت كار و امور اجتماعي][وزارت جهاد سازندگي]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/2/2

اصلاح تصويبنامه راجع به انتقال صنايع آلوده كننده و مزاحم محيط زيست شهر تهران

هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371/2/2 به استناد اصل يکصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
تصويبنامه شماره 942/ت 119 ه مورخ 1369/4/9 به شرح زير اصلاح مي گردد:


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه