عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:13761
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1371/3/20
  • تعداد مواد:1
  • دستگاه مجری:[سازمان امور اداري و استخدامي كشور]
مصوبه‌‌ مجلس شوراي اسلامي در تاریخ 1371/3/3
مصوبه‌‌ شوراي نگهبان در تاریخ 1371/3/7

‌قانون الحاق يك تبصره به ماده 49 قانون استخدام كشوري


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه