عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی :13761
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی :1371/3/20
  • شماره دستور اجرا :9303
  • تاریخ دستور اجرا :1371/3/12
  • تعداد مواد:1
  • دستگاه مجری:[وزارت جهاد سازندگي]
مصوبه‌‌ مجلس شوراي اسلامي مورخ 1371/2/29
مصوبه‌‌ شوراي نگهبان مورخ 1371/3/5

قانون ادغام شركتهاي سهامي دولتي كه در زمينه توليد و پرورش طيور فعاليت مي‌نمايند.