عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:13748
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1371/3/4
  • دستگاه مجری:[سازمان امور اداري و استخدامي كشور][سازمان تربيت بدني جمهوري اسلامي ايران][سازمان انرژي اتمي ايران]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1370/12/4

تصويبنامه در مورد همطرازي معاونان سازمان انرژي اتمي و سازمان تربيت بدني

هيأت وزيران در جلسه مورخ 1370/12/4 به استناد تبصره (2) ماده (1) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب 1370/6/13،و در اجراي ماده (7) آئين‌نامه قانون مزبور،تصويب نمود:
معاونان رئيس سازمان انرژي اتمي و معاونان رئيس سازمان تربيت بدني،همطراز معاونان وزير محسوب مي‌شوند.


روابــــط صریـــــــــح