عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:13748
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1371/3/4
  • دستگاه مجری:[سازمان برنامه و بودجه کشور]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371

اصلاح تصويبنامه در خصوص آئين نامه اجرايي چند تبصره از قانون بودجه 1370 و اجراي آنها در سال 1371

نظر به اين که در تصويبنامه شماره 64839/ت 550 ه مورخ 1370/12/28عبارت «تصويبنامه شماره 155160/ت 509 ه مورخ 1369/12/22» به اشتباه«تصويبنامه شماره155190/ت 59 ه مورخ 1369/12/22» تحرير شده، مراتب جهت اصلاح اعلام مي شود.