عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:13748
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1371/3/4
  • دستگاه مجری:[سازمان برنامه و بودجه کشور]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1370/12/21

تصويبنامه در خصوص اجراي طرح توليد شامپو گلچهر

هيأت وزيران در جلسه مورخ 1370/12/21 بنا به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه و به استناد تبصره (3) قانون بودجه سال 1370 کل کشور تصويب نمود:
اجراي طرح توليد شامپو گلچهر (موضوع نامه شماره 1571938/4/603 – 1 مورخ 1370/12/14) با استفاده از تسهيلات اعتباري تبصره (3) قانون بودجه سال 1370 کل کشور به ميزان چهارصد و نود و شش ميليون و هشتصد هزار (496800000) ريال مجاز مي باشد.
بانک تجارت موظف است پس از عقد قرار داد لازم، تسهيلات اعتباري مزبور را در اختيار شرکت مجري طرح قرار دهد تا بر اساس مفاد آئين نامه اجرايي تبصره (3) قانون بودجه سال 1370 کل کشور هزينه گردد.


روابــــط صریـــــــــح