عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:13757
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1371/3/16
  • دستگاه مجری:[سازمان امور اداري و استخدامي كشور]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/2/23

تصويبنامه در مورد همطرازي مدير عامل سازمان خبر گزاري جمهوري اسلامي ايران

هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371/2/23 بنا به پيشنهاد شماره 14643/50 مورخ 1370/12/20 سازمان خبر گزاري جمهوري اسلامي ايران و تأييد سازمان امور اداري و استخدامي کشور و به استناد تبصره (2) ماده (1) و ماده (21) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت، مصوب 1370 و در اجراي ماده (7) آئين نامه اجرايي آن تصويب نمود:
مدير عامل سازمان خبر گزاري جمهوري اسلامي ايران همطراز معاون وزير محسوب مي شود.


روابــــط صریـــــــــح