عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:13757
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1371/3/16
  • دستگاه مجری:[وزارت معادن و فلزات ]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/2/20

تصويبنامه در مورد واگذاري سهام متعلق به دولت در شركت ها و طرح ها

هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371/2/20 بنا به پيشنهاد شماره 3965 ـ 100 مورخ 1371/2/20 وزارت معادن و فلزات با توجه به اصول 134 و 138 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، در جهت تحقق اهداف و سياست هاي قانون برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و در اجراي بندهاي 37 – 4 و 1 ـ 8 الي 3 ـ 8 جزء خط مشي هاي قسمت يکم قانون مزبور و با عنايت به صورتجلسه هاي شماره 2/351 مورخ 1368/12/26و 1/352 مورخ 1369/8/23 شوراي عالي معادن تصويب نمود:
سهام متعلق به دولت در شرکت ها و طرح هاي مشروح زير با رعايت مقررات مربوط واگذار مي گردد:
1ـ شرکت سنگ آهن مرکزي ايران (بافق).
2ـ شرکت ذغال سنگ البرز مرکزي .
3ـ شرکت ذغال سنگ کرمان .
4ـ شرکت ذغال سنگ البرز شرقي.
5ـشرکت ذغال سنگ البرز غربي.
6ـشرکت تهيه مواد غير فلزي اصفهان.
7ـشرکت سنگ آهک حوض ماهي.
8ـشرکت سنگ آهن سنگان.
9ـشرکت معادن منگنز ايران.
10ـشرکت خدمات عمومي فولاد ايران .
11ـشرکت تأمين منگنز فولاد ايران.
12ـشرکت انبارهاي نورد ايران (آپرين).
13ـگروه ملي صنعتي فولاد ايران.
14ـشرکت بين المللي مهندسي ايران (ايرتيک)
15ـشرکت تأمين مواد معدني صنايع فولاد (چناره)
16ـشرکت نورد سنگين کاويان
17ـطرح سنگ آهن گل گهر.
18ـطرح سنگ آهن چادر ملو.
19ـطرح فولاد آلياژِ .
20ـطرح ذغال سنگ طبس.
21ـشرکت توليد و فرآوردي مواد معدني ايران.
22ـشرکت فرآورده هاي نسوز اصفهان.
23ـشرکت تهيه و توليد مواد نسوز کشور.
24ـشرکت املاح ايران .
25ـشرکت معدنجو.
26ـشرکت صنعتي و معدني ايراني .
27ـشرکت خدمات اکتشافي کشور.
28ـشرکت سهامي کل معادن ايران.
29ـشرکت مينرال اکسپورت.


روابــــط صریـــــــــح