عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:13757
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1371/4/16
  • دستگاه مجری:[وزارت جهاد سازندگي]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/2/6

تصويبنامه راجع به الحاق يك تبصره به ماده 2 آئين نامه هماهنگي و تفكيك وظائف وزارت راه و ترابري و وزارت جهاد سازندگي

هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371/2/6 بنا به پيشنهاد شماره 11044/10/و مورخ 1370/9/4 وزارت جهاد سازندگي و به استناد ماده (6) قانون تشکيل وزارت جهاد سازندگي مصوب 1362 و با عنايت به بند (2) ماده (5) قانون مزبور تصويب نمود:
تبصره زير به ماده (2) آئين نامه هماهنگي و تفکيک وظايف وزارت راه و ترابري و وزارت جهاد سازندگي (موضوع تصويبنامه شماره 62914 مورخ 1365/9/22) اضافه مي گردد:
تبصره – وزارتخانه هاي جهاد سازندگي و راه ترابري در مورد راههايي که طبق اين آئين نامه مسؤوليت احداث و نگهداري آنها را بر عهده دارند، حسب مورد مسؤوليت موضوع ماده (6) قانون ايمني راهها و راه آهن مصوب 1349 و تبصره (1) آن و هم چنين ماده (14) قانون مزبور را بر عهده دارند.


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه