عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:13757
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1371/3/16
  • تعداد مواد:8
  • دستگاه مجری:[سازمان بهزيستي كشور][سازمان برنامه و بودجه کشور]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/2/6

‌آيين‌نامه اجرايي چگونگي تشخيص نياز مددجويان و مصرف اعتبار برنامه كارآموزي و بازپروري اجتماعي سازمان بهزيستي‌كشور

هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.2.6 بنا به پيشنهاد شماره مشترك سازمان بهزيستي كشور، سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادي و دارايي، و به‌استناد بند (2) تبصره (57) قانون بودجه سال 1363 كل كشور، آيين‌نامه اجرايي چگونگي تشخيص نياز مددجويان و مصرف اعتبارات برنامه كارآموزي و‌بازپروري اجتماعي سازمان بهزيستي كشور را به شرح زير تصويب نمودند:


روابــــط صریـــــــــح