عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:13758
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1371/3/17
  • تعداد مواد:5
  • دستگاه مجری:[وزارت مسكن و شهرسازي][سازمان برنامه و بودجه کشور]
مصوبه‌‌ شوراي عالي اداري در تاریخ 1371/2/9

-

شوراي عالي اداري در بيست و ششمين جلسه مورخ 1371/2/9، با توجه به سياست عمومي برنامه اول توسعه مبني بر تجديد تشکيلات دولت با رعايت تجانس وظايف بنا به پيشنهاد سازمان امور اداري و استخدامي کشور تصويب نمود: