عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:13758
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1371/3/17
  • تعداد مواد:1
  • دستگاه مجری:[وزارت كشاورزي]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/2/22
مصوبه‌‌ شوراي نگهبان در تاریخ 1371/2/31

قانون اصلاح بند"ه" تبصره (29) قانون برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران


روابط زیرمجموعه