عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در تاریخ 1371/1/1

-

شماره دادنامه 2 كلاسه پرونده:71/2
مرجع رسيدگي:هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: رئيس سازمان بازرسي كل كشور.
موضوع شكايت و خواسته :ابطال بخشنامه 44/1/5ـ1/1/71 وزير كشور
مقدمه: ساكي طي نامه شماره 355/1ـ17/1/71 اعلام داشته‌اند:نظر باينكه اطلاق عبارت ذيل بخشنامه 44/1/5ـ1/1/71 وزير محترم كشور بشرح «...و اقداماتي از قبيل تعيين ناظر و بازرس و اعزام مأمور از سوي دستگاههاي غيرمصرح در قانون انتخابات به حوزه‌هاي انتخاباتي مجاز نميباشد...»
با اصل 174 قانون اساسي و قوانين عادي مربوط باختيارات و وظايف سازمان بازرسي كل كشور منافات دارد و احتمالا مانع اعمال نظارت اين سازمان بر اعمال مأموران اجرائي انتخابات و ساير دستگاههاي داري در ارتباط با اجراي صحيح قوانين و حسن جريان امور كه امري غير از نظارت مستقيم بر انتخابات است ميباشد و مالا در همين رابطه در بعضي از مناطق و استانها احتماا موجب بروز مشكلات و طرح شكايات آتي خواهد شد لذا خواهشمند است وفق قوانين و مقررات مربوط بآن ديوان رسيدگي و چنانچه ضرورت داشته‌باشد مراتب را جهت اصلاح بخشنامه و رفع تعارض آن با قوانين جاري مملكتي سريعاً و قبل از فوت وقت بوزارت محترم كشور اعلام و عندالاقتضا جهت طرح در هيأت‌عمومي و ابطال آن اقدام فرمايند.با ارسال تصوير شكايتنامه به وزير محترم كشور پاسخي تا هنگام طرح پرونده در خصوص مورد شكايت واصل نگرديد لذا هيأت‌عمومي در تاريخ فوق برياست حجت‌الاسلام محمدرضا عباسي‌فرد و با حضور رؤساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت بصدور رأي مينمايد.


روابــــط صریـــــــــح