عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:13739
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1371/2/23
  • دستگاه مجری:[وزارت امور خارجه]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/1/30

تصويبنامه در خصوص برقراري روابط سياسي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت شيلي

هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371/1/30 بنا به پيشنهاد شماره 9024/901/711 مورخ 1370/9/11 وزارت امور خارجه و به استناد تبصره بند (1) ماده (2) قانون وظايف امور خارجه مصوب 1364 تصويب نمود: وزارت امور خارجه مجاز است نسبت به برقراري روابط سياسي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت شيلي اقدام نمايد.