عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:13739
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1371/2/23
  • تعداد مواد:2
  • دستگاه مجری:[وزارت امور اقتصادي و دارايي]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/1/16

‌ اصلاحيه تصويبنامه سياست واگذاري سهام متعلق به دولت وسازمان ها و شركت هاي دولتي

هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371/1/16 بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي تصويب نمود:
بندهاي (4) و (5) تصويبنامه شماره 5283/ت 109ه مورخ 1370/2/29 موصوع سياست واگذاري سهام متعلق به دولت و سازمان ها و شرکت هاي دولتي به شرح زير اصلاح مي گردد: