عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:13739
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1371/2/23
  • تعداد مواد:7
  • دستگاه مجری:[وزارت مسكن و شهرسازي][وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/1/30

‌آيين‌نامه اجرايي ماده واحده قانون ادامه استفاده خانواده افرادي كه ساكن خانه‌هاي سازماني بوده و شهيد جانباز و اسير و‌مفقودالاثر شده‌اند

هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371/1/30 بنا به پيشنهاد مشترك شماره 1.5426.3.1642 مورخ 1369.12.25 وزارتخانه‌هاي مسكن و شهرسازي دفاع و‌بنياد شهيد انقلاب اسلامي و به استناد ماده واحده قانون ادامه استفاده خانواده افرادي كه ساكن خانه‌هاي سازماني بوده و شهيد، جانباز و اسير و مفقودالاثر‌شده‌اند مصوب 1368.3.24 آيين‌نامه اجرايي قانون مذكور را به شرح زير تصويب نمودند:


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه