عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:13739
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1371/2/23
  • تعداد مواد:7
  • دستگاه مجری:[وزارت معادن و فلزات ]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/1/30

آيين‌نامه اجرايي ماده (55) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين

‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371/1/30 بنا به پيشنهاد شماره 100.7635 مورخ 1370.3.22 وزارت معادن و فلزات و به استناد بند "ب" ماده (55) قانون‌وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1369.8.20 آيين‌نامه اجرايي ماده (55) قانون مزبور را به شرح زير تصويب نمودند:


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه