عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • تعداد مواد:2
  • دستگاه مجری:[سازمان برنامه و بودجه کشور]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/1/23

تصويبنامه در خصوص ميزان اضافه كاري ساعتي كاركنان دولت

هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371/1/23 بنا به پيشنهاد شماره 371 ـ 33 مورخ 1371/1/23 سازمان برنامه و بودجه و به استناد اصل يکصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1365 کل کشور (موضوع تصويبنامه شماره 5202 مورخ 1365/3/20) و اصلاحات بعدي آن با رعايت مفاد تبصره هاي قانون بودجه سال 1371 کل کشور و اعمال اصلاحات زير در سال 1371 به مورد اجرا گذارده مي شود.


روابــــط صریـــــــــح