عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:13739
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1371/2/23
  • دستگاه مجری:[وزارت كشور]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/1/30

تصويبنامه در خصوص ورود به كشور و خروج از آن از طريق مرز جاسك

هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371/1/30 بنا به پيشنهاد شماره 9228/خم مورخ 1370/7/27 وزارت کشور و به استناد ماده (4) قانون گذرنامه مصوب 1351 تصويب نمود:
ورود به کشور و خروج از آن از طريق مرز جاسک مجاز مي باشد.


روابــــط صریـــــــــح