عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:13739
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1371/2/23
  • دستگاه مجری:[وزارت بازرگاني]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/1/30

الحاق عبارتي به ذيل تصويبنامه در مورد پرداخت 10% سود بازرگاني اضافي كالاهاي تجاري قابل ورود بدون انتقال ارز

هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371/1/30 بنا به پيشنهاد شماره 29472/100 مورخ 1370/6/21 وزارت بازرگاني و به استناد بند ((ب)) ماده (2) قانون امور گمرکي مصوب 1350 تصويب نمود:
عبارت زير در پايان سطر هفتم تصويبنامه شماره 6563/ت 136 ه مورخ 1370/4/22 اضافه مي گردد:
«گمرک موظف است نسخه دوم کپي اظهار نامه مواردي را که ده درصد (10%) ارزش کالا به صورت سود بازرگاني اضافه خواهد بود، به وزارت بازرگاني ارائه نمايد.»


روابــــط صریـــــــــح