عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:13745
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1371/2/31
  • تعداد مواد:9
  • دستگاه مجری:[سازمان تربيت بدني جمهوري اسلامي ايران]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/1/30

آيين‌نامه چگونگي بهره‌برداري از اماكن ورزشي متعلق به سازمان تربيت بدني توسط بخش غير دولتي

هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.1.30 بنا به پيشنهاد شماره 1.6.20 مورخ 1370.2.2 سازمان تربيت بدني و تأييديه نامه شماره 1015 ـ 4039.62 ـ 1‌مورخ 1370.3.13 سازمان برنامه و بودجه و به استناد ماده (61) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولتي و مصرف آن در موارد معين مصوب 1369 "‌آيين‌نامه‌نحوه بهره‌برداري از اماكن ورزشي متعلق به سازمان تربيت‌بدني توسط بخش غير دولتي" را به شرح زير تصويب نمودند:

‌ماده 1 ـ سازمان تربيت بدني جمهوري اسلامي ايران كه در اين آيين‌نامه به اختصار سازمان ناميده [...ادامه]

‌ماده 2 ـ منظور از متقاضيان غير دولتي موضوع اين آيين‌نامه فدراسيون‌هاي ورزشي، هيأت‌ها، انجمن‌ها و كميته‌هاي [...ادامه]

‌ماده 3 ـ منظور از "‌بهره‌برداري"، اجازه استفاده ورزشي از اماكن موضوع اين آيين‌نامه براي ساعات و [...ادامه]

‌ماده 4 ـ قراردادهاي منعقد شده بايد علاوه بر شرايط عمومي قرارداد، حاوي نكات زير باشند: [...ادامه]

‌ماده 5 ـ نگهداري اماكن موضوع اين آيين‌نامه با توجه به مفاد قرارداد حسب مورد با سازمان [...ادامه]

‌ماده 6 ـ درآمدهاي حاصل از اجراي اين آيين‌نامه كه بر اساس قرارداد منعقد شده ميان سازمان [...ادامه]

‌ماده 7 ـ سازمان و ادارات لك تربيت بدني استانها مكلفند درآمدهاي وصولي موضوع اين آيين‌نامه را [...ادامه]

‌ماده 8 ـ سازمان برنامه و بودجه مكلف است با توجه به ميزان درآمدهاي وولي موضوع اين [...ادامه]

‌ماده 9 ـ سهم هر يك از ادارات كل تربيت بدني استانها به نسبت وجوه واريزي و [...ادامه]

[امضاء]حسن حبيبي ـ معاون اول رييس جمهور


روابــــط صریـــــــــح