عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:13737
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1371/2/21
  • تعداد مواد:1
  • دستگاه مجری:[وزارت فرهنگ و آموزش عالي][وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي]
مصوبه‌‌ مجلس شوراي اسلامي در تاریخ 1371/1/25
مصوبه‌‌ شوراي نگهبان در تاریخ 1371/1/30

قانون معافيت وزارتخانه‌هاي فرهنگ و آموزش عالي، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي از پرداخت حقوق گمركي و‌سود بازرگاني برخي از كالاهاي وارداتي